Stylo-bille stylet Charleston (6)

Stylo-bille stylet Charleston (6)