Stylo-bille stylet Charleston (1)

Stylo-bille stylet Charleston (1)