Stylo-bille stylet Charleston (5)

Stylo-bille stylet Charleston (5)