Stylo-bille stylet Charleston (4)

Stylo-bille stylet Charleston (4)