Stylo-bille stylet Charleston (3)

Stylo-bille stylet Charleston (3)