Stylo-bille stylet Charleston (2)

Stylo-bille stylet Charleston (2)